Lãi suất công bố

Mã SP Sản phẩm Lãi suất hàng tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C01 Thịnh An Tiết Kiệm Thuần Túy                        
C02 Thịnh Trí Thành Tài 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%
C03 Thịnh An Tiết Kiệm Ưu Việt 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%
C04 Thịnh Trí Thành Tài Bảo Gia 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%
C05 Thịnh An Trường Thọ Bảo Gia 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
C06 Thịnh An Trường Thọ Tích Lũy 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
C10 Thịnh Vượng Bảo Gia Toàn Diện 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
C15 Thịnh Vượng An Tâm Toàn Diện 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%
C09 Bảo Hiểm Định Kỳ Ưu Đãi Cathay 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
C07 Thịnh An Tiết Kiệm Ưu Đãi 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
C08 Thịnh Trí Thành Tài Ưu Đãi 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
C11 Thịnh An Tiết Kiệm Toàn Diện 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
C12 Thịnh Trí Thành Đạt An Khang 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
C13 Bảo hiểm định kỳ vượt trội Cathay 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
C16 Thịnh An Bảo Toàn hỗn hợp 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
C14 Thịnh An Phúc Mỹ Bảo Toàn 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
C17 Thịnh An Tiết Kiệm Hưng Phát 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%
C18 Thịnh Trí An Tâm Thành Tài 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%
C19 Thịnh An Phúc Mỹ Toàn Diện 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%
C21 Thịnh An Phú Quý Tài Lộc 6,75% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,25% 6,25% 6,25% 6,00% 6,00%