Lãi suất công bố

Mã SP Sản phẩm Lãi suất theo năm công bố hàng tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C02 Thịnh Trí Thành Tài 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%    
C03 Thịnh An Tiết Kiệm Ưu Việt 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%    
C04 Thịnh Trí Thành Tài Bảo Gia 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%    
C05 Thịnh An Trường Thọ Bảo Gia 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%    
C06 Thịnh An Trường Thọ Tích Lũy 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%    
C10 Thịnh Vượng Bảo Gia Toàn Diện 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%    
C15 Thịnh Vượng An Tâm Toàn Diện 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%    
C09 Bảo Hiểm Định Kỳ Ưu Đãi Cathay 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%    
C07 Thịnh An Tiết Kiệm Ưu Đãi 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%    
C08 Thịnh Trí Thành Tài Ưu Đãi 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%    
C11 Thịnh An Tiết Kiệm Toàn Diện 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%    
C12 Thịnh Trí Thành Đạt An Khang 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%    
C13 Bảo hiểm định kỳ vượt trội Cathay 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%    
C16 Thịnh An Bảo Toàn hỗn hợp 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%    
C14 Thịnh An Phúc Mỹ Bảo Toàn 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%    
C17 Thịnh An Tiết Kiệm Hưng Phát 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%    
C18 Thịnh Trí An Tâm Thành Tài 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%    
C19 Thịnh An Phúc Mỹ Toàn Diện 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%    
C21 Thịnh An Phú Quý Tài Lộc 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%