Lãi suất công bố

Mã SP Sản phẩm Lãi suất hàng tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C01 Thịnh An Tiết Kiệm Thuần Túy 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%                
C02 Thịnh Trí An Tâm Thành Tài 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%                
C03 Thịnh An Tiết Kiệm Ưu Việt 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%                
C04 Thịnh Trí Thành Tài Bảo Gia 8,50%   8,50%   8,50%   8,50%                
C05 Thịnh An Trường Thọ Bảo Gia 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%                
C06 Thịnh An Trường Thọ Tích Lũy 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%                
C10 Thịnh Vượng Bảo Gia Toàn Diện 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%                
C15 Thịnh Vượng An Tâm Toàn Diện 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%                
C09 Bảo Hiểm Định Kỳ Ưu Đãi 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%                
C07 Thịnh An Tiết Kiệm Ưu Đãi 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%                
C08 Thịnh Trí Thành Tài Ưu Đãi 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%                
C11 Thịnh An Tiết Kiệm Toàn Diện 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%                
C12 Thịnh Trí Thành Đạt An Khang 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%                
C13 Bảo hiểm định kỳ vượt trội Cathay 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%                
C16 Thịnh An Bảo Toàn hỗn hợp 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%                
C14 Thịnh An Phúc Mỹ Bảo Toàn 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%                
C17 Bảo hiểm hỗn hợp với Quyền lợi tiền mặt 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%                
C18 Bảo hiểm hỗn hợp giáo dục toàn diện 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%                
C19 Bảo hiểm hỗn hợp toàn diện dành cho phụ nữ 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%                
C21 Bảo hiểm hỗn hợp tiết kiệm ưu việt 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%