Lãi suất công bố

Mã SP Sản phẩm Lãi suất hàng tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C01 Thịnh An Tiết Kiệm Thuần Túy 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50%  
C02 Thịnh Trí An Tâm Thành Tài 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50%  
C03 Thịnh An Tiết Kiệm Ưu Việt 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50%  
C04 Thịnh Trí Thành Tài Bảo Gia 8.50%   8.50%   8.50%   8.50%   8.50%   8.50%   8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50%  
C05 Thịnh An Trường Thọ Bảo Gia 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%  
C06 Thịnh An Trường Thọ Tích Lũy 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%  
C10 Thịnh Vượng Bảo Gia Toàn Diện 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%  
C15 Thịnh Vượng An Tâm Toàn Diện 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50%  
C09 Bảo Hiểm Định Kỳ Ưu Đãi 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50%  
C07 Thịnh An Tiết Kiệm Ưu Đãi 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50%  
C08 Thịnh Trí Thành Tài Ưu Đãi 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50%  
C11 Thịnh An Tiết Kiệm Toàn Diện 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%  
C12 Thịnh Trí Thành Đạt An Khang 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%  
C13 Bảo hiểm định kỳ vượt trội Cathay 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%  
C16 Thịnh An Bảo Toàn hỗn hợp 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%  
C14 Thịnh An Phúc Mỹ Bảo Toàn 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%  
C17 Bảo hiểm hỗn hợp với Quyền lợi tiền mặt 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%  
C18 Bảo hiểm hỗn hợp giáo dục toàn diện 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%  
C19 Bảo hiểm hỗn hợp toàn diện dành cho phụ nữ 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%  
C21 Bảo hiểm hỗn hợp tiết kiệm ưu việt 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%