I. SƠ ĐỒ GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

II. THỤ LÝ

(*) Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm:

 1. Người yêu cầu: là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có quyền yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm, đồng thời phải cung cấp các hồ sơ cần thiết để Công ty thực hiện giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
 2. Nếu người yêu cầu dưới 18 tuổi, người giám hộ đương nhiên/ người giám hộ hợp pháp sẽ là người yêu cầu và cần cung cấp giấy tờ chứng minh mối quan hệ liên quan với người yêu cầu.
 3. Đối với trường hợp giải quyết quyền lợi thương tật: người được bảo hiểm là người yêu cầu.
 4. Đối với trường hợp giải quyết quyền lợi tử vong: Người thụ hưởng là người yêu cầu. Nếu Người thụ hưởng qua đời trước Người được bảo hiểm hoặc mất đi quyền thụ hưởng, khi đó quyền lợi tử vong được xem là di sản của Người được bảo hiểm và người yêu cầu là người đại diện hàng thừa kế của Người được bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam.

(*) Thời gian yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Thời gian người yêu cầu đưa ra yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm là 01 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Quá thời hạn này, mọi yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm sẽ không được xem xét.

III. HỒ SƠ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Phân loại hồ sơ: Tùy theo các loại sự kiện bảo hiểm xảy ra khác nhau, đại lý sẽ hướng dẫn khách hàng hoàn tất hồ sơ và gửi về Công ty theo bảng phân loại hồ sơ như sau:

A. Quyền lợi tử vong

 1. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bồi thường.

 2. Giấy tờ chứng minh tử vong:
  + Giấy chứng tử (Bản chính hoặc bản sao công chứng) hoặc
  + Trích lục tử vong (Bản chính hoặc bản sao công chứng)

 3. Thẻ tài khoản của người thụ hưởng (Bản sao - Nếu nhận tiền qua chuyển khoản)

 4. Hợp đồng bảo hiểm (Bản chính)- (Nếu Người được bảo hiểm chính tử vong)

 5. Giấy Ủy quyền cho công ty Cathay đi xác minh và thu thập thông tin có xác nhận của UBND phường/xã nơi cư ngụ (bản chính)

 6. Sơ đồ  hiện trường, BB tai nạn, hồ sơ khám nghiệm tử thi pháp y, kết luận của công an hay phán quyết của tòa án - đối với quyền lợi tử vong do tai nạn

 7. Hồ sơ điều trị của khách hàng như giấy xuất viện, bệnh án, đơn thuốc, kết quả xét nghiệm - đối với quyền lợi tử vong do bệnh

 8. Các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu công ty

A. Quyền lợi thương tật và mất tích

B.1 Trường hợp thương tật

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn và thương tật cấp độ 1

Thương tật cấp độ 2 - cấp độ 7

 1. Đơn yêu cầu giải quyết QLBH
 1. Đơn yêu cầu giải quyết QLBH
 1. Kết quả giám định y khoa (bản chính)
 1. Kết quả giám định y khoa (bản chính)
 1. CMND của NĐBH 
 1. Hồ sơ chứng nhận sức khỏe của NĐBH (bản chính)
 1. Thẻ tài khoản của NĐBH (Bản sao - Nếu nhận tiền qua chuyển khoản)
 1. CMND của NĐBH (bản sao công chứng)
 1. Bộ HĐBH (bản chính)
 1. Thẻ tài khoản của NĐBH (Bản sao - Nếu nhận tiền qua chuyển khoản)
 1. Giấy Ủy quyền cho Cty Cathay đi xác minh và thu thập thông tin có xác nhận của UBND phường/xã nơi cư ngụ (bản chính)
 1. Giấy Ủy quyền cho Cty Cathay đi xác minh và thu thập thông tin có xác nhận của UBND phường/xã nơi cư ngụ (bản chính)
 1. Bệnh án và các chứng từ điều trị của bệnh viện (bản chính) 
 1. Bệnh án và các chứng từ điều trị của bệnh viện (bản chính) 
 1. BB hiện trường có xác nhận của Công an (nếu thương tật do tai nạn) (bản chính)
 1. BB hiện trường có xác nhận của Công an (nếu thương tật do tai nạn) (bản chính)

 9.  Các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu của công ty

 9.   Các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu của công ty