KIỂM TRA THÔNG TIN THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM

Sau khi thanh toán phí bảo hiểm, trong thời gian 3 ngày làm việc, chúng tôi sẽ gửi tin nhắn hoặc email xác nhận đến Qúy khách. Qúy khách có thể truy cập Cổng thông tin KH Cathay Life đăng nhập và tải hóa đơn điện tử phí bảo hiểm đã thanh toán. Dưới đây là thông tin về hóa đơn điện tử mà chúng tôi phát hành.

STT

BIỂU MẪU VÀ THÔNG BÁO

TẢI VỀ

1

Mẫu hóa đơn phí bảo hiểm 

Mẫu hóa đơn phí bảo hiểm

2

Mẫu hóa đơn tái bảo hiểm

Mẫu hóa đơn tái bảo hiểm

3

Mẫu hóa đơn doanh thu khác

Mẫu hóa đơn doanh thu khác

4

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2022 (16/03/2022)

Biểu mẫu

5

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2021 (25/10/2021)

Biểu mẫu

6

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2021 (04/08/2021)

Biểu mẫu

7

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2021 (02/12/2020)

Biểu mẫu

8

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2020 (02/03/2020)

Biểu mẫu

9

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2019 (09/01/2019)

Biểu mẫu

10

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2018 (05/12/2018)

Biểu mẫu

11

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2018 (11/07/2018)

Biểu mẫu