Hospital Income Rider 2022 (attach Universal Life 2022)

Reduce burden of hospital expenses with practical insurance benefits for yourself and your family.

See product introduction documents

Conditions of participation

Entry Age: from 1 to 65 years old
Policy Term: until 75 years old
Premium Paying Period: same as Policy Term
Must-pay Period: pay full basic premiums due during first 3 policy years and pay flexible from 4th policy year onwards
Premium Payment Mode: Monthly/ Quarterly/ Semi-annual/ Annual

Why should you choose

Hospital Income Rider 2022?

img

Medical optimization

With many medical benefits to optimize costs when hospitalized

img

Flexible combination

Combined with main product to bring customers more comprehensive protection

Insurance benefits

icon

Hospital Indemnity Benefit

  • From Day 1 to Day 30: 100% Sum Assured per Day of Hospitalization
  • From Day 31 to Day 120: 150% Sum Assured per Day of Hospitalization
    Maximum 120 days/Policy Year

icon

Additional Home Health Care Benefit

Pay additional 50% Sum Assured for each Day of Hospitalization
Maximum 120 days/Policy Year

icon

Additional Intensive Care Unit Benefit

Pay additional 100% SA for each Day of Hospitalization in the Intensive Care Unit
Maximum 30 days/Policy Year

icon

In-patient Surgical Benefit

500% Sum Assured for each Surgery

Illustration of benefits

Hospital Income Rider 2022

Customer name: Nguyen Van C

Age: 5 years old

Thuật ngữ về Bảo Hiểm Nhân Thọ

1. Bên Mua Bảo Hiểm

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua bảo hiểm, giao kết hợp đồng bảo hiểm với Công ty và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm phải kê khai và ký tên trên đơn yêu cầu bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng. Tổ chức: đơn vị được thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Cá nhân: người từ đủ mười tám (18) tuổi trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, đang cư trú tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật dân sự.

2. Người được bảo hiểm

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

3. Người thụ hưởng

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

4. Tai nạn

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

5. Ngày hiệu lực hợp đồng

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

6. Số tiền bảo hiểm

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

7. Phí bảo hiểm

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

8. Ngày đến hạn đóng phí bảo hiểm

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

9. Phí bảo hiểm chưa được hưởng

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

10. Tuổi bảo hiểm

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

11. Năm hợp đồng

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

12. Bảo hiểm tạm thời

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

13. Nộp phí bảo hiểm tự động

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

14. Lãi suất công bố

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

15. Lãi suất công bố trung bình 12 tahnsg

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

16. Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

17. Thời gian cân nhắc

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

18. Thời gian gia hạn đóng phí

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

19. Giá trị hoàn lại

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

20. Tạm ứng từ giá trị hoàn lại

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

Want to get advice about the product?

Please leave the information below, Cathay Life financial expert will contact you in the shortest time

Enter your information

Other protection products

Critical Illness Rider 2022 (attach Universal Life 2022)

With the desire to raise people's awareness about importance of protecting health as well as sharing financial burden with those unfortunate enough to get critical illness

Life Waiver of Premium Rider 2022 (attach Universal Life 2022)

Accompanying and sharing worries about finance against all risks of life

Enhanced Accident Rider 2022 (attach Universal Life 2022)

Support you increase financial insurance against accidents, especially public traffic accidents.

Critical Illness Waiver of Premium Rider 2022 (attach Universal Life 2022)

Accompanying and sharing worries about finance against critical illness

Term Life Rider 2022 (attach Universal Life 2022)

Product help you improve financial protection for your family within scope of insurance, including risk of Death and Total Permanent Disability

Branches, transaction offices

Contact Info