Lãi suất công bố quỹ Liên kết chung

Mã SP Sản phẩm Lãi suất hàng tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I01, I02 Thịnh An Tích Lũy Trọn Đời 6,25% 6,25% 6,25% 6,10% 6,10% 6,10% 6,00% 6,00% 6,00% 5,75% 5,75% 5,50%
I03, I04 Thịnh An Tích Lũy Bảo Toàn 6,25% 6,25% 6,25% 6,10% 6,10% 6,10% 6,00% 6,00% 6,00% 5,75% 5,75% 5,50%
P01, P02 Thịnh An Tích Lũy Trọn Đời 6,25% 6,25% 6,25% 6,10% 6,10% 6,10% 6,00% 6,00% 6,00% 5,75% 5,75% 5,50%
I05, I06 Thịnh An Tích Lũy Trọn Đời Ưu Việt 6,25% 6,25% 6,25% 6,10% 6,10% 6,10% 6,00% 6,00% 6,00% 5,75% 5,75% 5,50%