Điều khoản bảo mật

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Life Việt Nam (“Cathay Life VN”) luôn tôn trọng sự riêng tư và sử dụng tất cả các biện pháp trong khả năng của mình để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng theo quy định của pháp luật.

Điều Khoản Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân (“Điều Khoản”) là một phần không thể tách rời của các thỏa thuận điều chỉnh mối quan hệ giữa Cathay Life VN và Khách Hàng. Để tránh gây hiểu nhầm, “Khách Hàng” tại Điều Khoản này được hiểu là người mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng, người sử dụng sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Cathay Life VN (bao gồm chủ thể đại diện theo quy định của pháp luật).

Bằng cách lựa chọn đồng ý và xác nhận lựa chọn này, Khách Hàng hiểu, xác nhận và đồng ý cho phép Cathay Life VN xử lý dữ liệu cá nhân do Khách Hàng tự nguyện cung cấp theo quy định tại Điều Khoản này. Trong trường hợp Khách Hàng không đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân cần thiết để Cathay Life VN có thể cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ theo yêu cầu, Cathay Life VN sẽ không thể thực hiện việc cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ ấy.

1.   Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Cathay Life VN có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng cho một, một số hoặc toàn bộ các mục đích sau đây:

 • Cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu của Khách Hàng.
 • Xác thực, định danh, thẩm định Khách Hàng khi Khách Hàng có nhu cầu giao kết hợp đồng bảo hiểm và/hoặc quản lý, duy trì hợp đồng, thực hiện giao dịch, hoạt động trên các tài khoản mở tại Cathay Life VN, bao gồm tất cả các nền tảng giao dịch và ứng dụng do Cathay Life VN cung cấp tại từng thời điểm.
 • Thực hiện chương trình quảng bá, ưu đãi, khuyến mại, chiến dịch, quảng cáo, sự kiện.
 • Gửi thông tin nhắc phí bảo hiểm định kỳ.
 • Xác minh, giải quyết, chi trả quyền lợi bảo hiểm.
 • Phản hồi câu hỏi và/hoặc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng.
 • Thực hiện tái bảo hiểm.
 • Cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
 • Nghiên cứu thị trường, khảo sát, phân tích dữ liệu liên quan đến sản phẩm, dịch vụ.
 • Đánh giá, phân tích, nghiên cứu, dự đoán hành vi, thói quen, xu hướng và nhu cầu của Khách Hàng.
 • Thực hiện kiểm toán, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và tuân thủ.
 • Phòng chống trục lợi bảo hiểm, rửa tiền và tài trợ khủng bố.
 • Báo cáo, giải trình, cung cấp, xử lý thông tin theo yêu cầu của chủ thể có thẩm quyền và/hoặc quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các quyền, nghĩa vụ, hoạt động, chương trình, nghiệp vụ khác của Cathay Life VN.

2.         Dữ liệu cá nhân được xử lý

Cathay Life VN xử lý dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Khách Hàng, bao gồm các dữ liệu cá nhân được cung cấp ban đầu, cập nhật, sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm, bao gồm:

 • Dữ liệu cá nhân cơ bản:
  • Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có).
  • Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.
  • Giới tính.
  • Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ.
  • Quốc tịch.
  • Hình ảnh của cá nhân.
  • Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế.
  • Tình trạng hôn nhân.
  • Thông tin về mối quan hệ gia đình.
  • Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng.
  • Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.
 • Dữ liệu cá nhân nhạy cảm:
  • Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo.
  • Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án.
  • Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc.
  • Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân.
  • Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân.
  • Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân.
  • Thông tin về hành vi vi phạm pháp luật.
  • Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác.
  • Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị.
  • Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

3.   Tổ chức, cá nhân khác được xử lý dữ liệu cá nhân

Việc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng có thể được thực hiện bởi một hoặc một số tổ chức, cá nhân không phải Cathay Life VN như liệt kê sau đây:

 • Các doanh nghiệp trong Tập đoàn tài chính Cathay.
 • Các tổ chức, cá nhân trong nước và/hoặc nước ngoài cung cấp dịch vụ cho Cathay Life VN và/hoặc là đối tác của Cathay Life VN (bao gồm nhưng không giới hạn các tổ chức tín dụng, kiểm toán, tái bảo hiểm, phụ trợ bảo hiểm, cơ sở y tế).
 • Các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4.   Phương thức xử lý dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của Khách Hàng có thể được xử lý bằng phương thức theo chính sách và/hoặc áp dụng của Cathay Life VN trong từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy.

5.   Bảo mật dữ liệu cá nhân và rủi ro về an toàn dữ liệu

Cathay Life VN áp dụng và liên tục cập nhật các biện pháp quản lý và biện pháp kỹ thuật phù hợp trong khả năng của mình khi xử lý dữ liệu cá nhân để tránh sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại dữ liệu cá nhân, đồng thời nâng cao khả năng đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu cá nhân của Khách Hàng.

Khách Hàng hiểu và đồng ý rằng hệ thống kỹ thuật, các biện pháp bảo mật dữ liệu cá nhân, giao dịch trực tuyến, hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân trên không gian mạng cùng các vấn đề khác có liên quan luôn tiềm ẩn những rủi ro nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn việc dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, phát tán, lợi dụng, chiếm đoạt. Khách Hàng thực hiện những biện pháp cần thiết để tự bảo mật thông tin liên quan đến hợp đồng và mật khẩu của mình trên các tài khoản mở tại Cathay Life VN.

6.   Thời điểm xử lý dữ liệu cá nhân

Cathay Life VN xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng kể từ thời điểm Khách Hàng tự nguyện cung cấp dữ liệu cá nhân cho Cathay Life VN. Trong trường hợp Khách Hàng rút lại đồng ý, Cathay Life VN sẽ không thể tiếp tục thực hiện việc cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ theo yêu cầu của Khách Hàng.

7.   Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng về xử lý dữ liệu cá nhân

 • Quyền của Khách Hàng về xử lý dữ liệu cá nhân:
  • Được biết, đồng ý, rút lại sự đồng ý, truy cập, cung cấp, xóa, hạn chế, phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật và/hoặc cơ quan có thẩm quyền có quy định khác. Các quyền nêu trên được thực hiện theo thủ tục áp dụng tại từng thời điểm của Cathay Life VN.
  • Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
  • Tự bảo vệ hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định của pháp luật.
  • Các quyền khác theo Điều Khoản này và/hoặc quy định của pháp luật.
 • Nghĩa vụ của Khách Hàng về xử lý dữ liệu cá nhân:
  • Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu Cathay Life VN bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
  • Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
  • Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của Cathay Life VN khi đồng ý cho phép việc xử lý dữ liệu cá nhân.
  • Các nghĩa vụ khác theo Điều Khoản này và/hoặc quy định của pháp luật.

8.   Cung cấp dữ liệu cá nhân của người khác

Khi Khách Hàng cung cấp cho Cathay Life VN dữ liệu cá nhân của (những) chủ thể dữ liệu khác, Khách Hàng cam kết rằng Khách Hàng là người giám hộ, người đại diện hoặc đã được ủy quyền hợp pháp bởi (những) chủ thể dữ liệu này để cung cấp dữ liệu cá nhân thay họ, bao gồm sự đồng ý để:

 • Cathay Life VN xử lý dữ liệu cá nhân của (những) chủ thể dữ liệu đó theo nội dung tại Điều Khoản này; và
 • Khách Hàng có thể nhận được các thông báo về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân thay mặt cho (những) chủ thể dữ liệu đó.

9.   Xử lý dữ liệu cá nhân của người bị tuyên bố mất tích hoặc chết

Khi Khách Hàng bị tuyên bố mất tích hoặc chết, dữ liệu cá nhân của người bị tuyên bố mất tích hoặc chết đã được cung cấp cho Cathay Life VN trước đó vẫn tiếp tục được xử lý. Trường hợp cần cung cấp thêm dữ liệu cá nhân để phục vụ cho việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm, Khách Hàng cam kết rằng việc cung cấp và cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của người bị tuyên bố mất tích hoặc chết đã được sự đồng ý của vợ, chồng hoặc con thành niên của người đó, trường hợp không có những người này thì phải được sự đồng ý của cha, mẹ của người bị tuyên bố mất tích hoặc chết.

10. Xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em

Khi cung cấp dữ liệu cá nhân của trẻ em cho Cathay Life VN, Khách Hàng cam kết rằng đã có sự đồng ý của trẻ em trong trường hợp trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên và có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ theo quy định cho phép Cathay Life VN xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em.

11. Liên hệ

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Điều Khoản này, Khách Hàng vui lòng liên hệ Cathay Life VN qua các kênh sau đây:

 • Đường dây nóng:
  • 028 6255 6393
  • 1900 636 993
 • Địa chỉ e-mail: hotline@cathaylife.com.vn
 • Địa chỉ: 46-48-50 Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Địa điểm kinh doanh

Thông tin liên hệ