Bảo Hiểm Bổ Trợ Bệnh Hiểm Nghèo 2021

Đau ốm bệnh tật là điều không ai mong muốn, nhưng không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong cuộc sống. Do đó, hãy để Cathay cùng bạn chủ động bảo vệ sức khỏe của mình và người thân trước các bệnh hiểm nghèo  với sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ Bệnh hiểm nghèo 2021

Đặc điểm Sản phẩm

Bảo hiểm 119 Bệnh hiểm nghèo

Sản phẩm bảo hiểm dành cho mọi lứa tuổi

Quyền lợi bảo hiểm gia tăng đối với các bệnh hiểm nghèo ở trẻ em, bệnh hiểm nghèo chi phí lớn hay biến chứng tiểu đường

Tổng quyền lợi bảo hiểm lên đến 175% Số tiền bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm

Công ty chi trả 50% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm không may mắc phải một Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm. Quyền lợi này chỉ được chi trả một (01) lần duy nhất trong suốt thời gian sản phẩm bổ trợ này có hiệu lực.

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau

Công ty chi trả 100% Số tiền bảo hiểm trừ đi Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm đã được Công ty thanh toán trước đó (nếu có) nếu Người được bảo hiểm không may mắc phải một Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau. Sản phẩm bổ trợ này sẽ chấm dứt hiệu lực khi quyền lợi này được chi trả.

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo ở trẻ em

Công ty chi trả 25% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm không may mắc phải một Bệnh hiểm nghèo ở trẻ em. Quyền lợi này chỉ được chi trả một (01) lần duy nhất trong suốt thời gian sản phẩm bổ trợ này có hiệu lực.

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo chi phí lớn

Công ty chi trả 25% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm không may mắc phải một Bệnh hiểm nghèo chi phí lớn. Quyền lợi này chỉ được chi trả một (01) lần duy nhất trong suốt thời gian sản phẩm bổ trợ này có hiệu lực.

Quyền lợi bảo hiểm Biến chứng tiểu đường

Công ty chi trả 25% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm không may mắc phải một Biến chứng tiểu đường. Quyền lợi này chỉ được chi trả một (01) lần duy nhất trong suốt thời gian sản phẩm bổ trợ này có hiệu lực.

Điều kiện tham gia

Thời hạn hợp đồng

1 năm

Được tự động gia hạn hàng năm cho đến khi Người được bảo hiểm đạt Tuổi gia hạn tối đa hoặc Thời hạn hợp đồng của sản phẩm chính chấm dứt

Thời hạn đóng phí Bằng thời hạn hợp đồng
Định kỳ đóng phí

Hàng năm, hàng nửa năm, hàng quý, hàng tháng

Định kỳ đóng phí theo định kỳ của sản phẩm chính

Tuổi tham gia Từ 30  ngày tuổi dến 70 tuổi
Tuổi gia hạn tối đa 75 tuổi

Minh họa Quyền lợi