Bảo hiểm bổ trợ Bệnh hiểm nghèo 2022 ( đính kèm sản phẩm bảo hiểm THỊNH AN ƯU VIỆT)

An tâm bảo vệ, chăm lo sức khỏe cho bản thân và gia đình trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Đặc điểm Sản phẩm

Hỗ trợ chi phí điều trị bệnh hiểm nghèo

Bảo vệ trước nhiều bệnh hiểm nghèo với Quyền lợi bảo hiểm tối ưu và toàn diện

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm

Chi trả 50% Số tiền bảo hiểm, tối đa 500 triệu mỗi Người được bảo hiểm

(*) Chi trả 1 lần duy nhất trong suốt Thời hạn bảo hiểm

Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau

100% Số tiền bảo hiểm, khấu trừ Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm đã chi trả trước đó (nếu có)

(*) Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ sẽ chấm dứt hiệu lực khi quyền lợi được chi trả

Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo chi phí lớn

25% Số tiền bảo hiểm, tối đa 500 triệu mỗi Người được bảo hiểm

(*) Chi trả 1 lần duy nhất trong suốt Thời hạn bảo hiểm

Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em

25% Số tiền bảo hiểm, tối đa 500 triệu mỗi NĐBH

(*) Áp dụng khi Người được bảo hiểm dưới 18 Tuổi

(**) Chi trả 1 lần duy nhất trong suốt Thời hạn bảo hiểm

Quyền lợi Biến chứng tiểu đường

25% Số tiền bảo hiểm, tối đa 500 triệu mỗi Người được bảo hiểm

(*) Chi trả 1 lần duy nhất trong suốt Thời hạn bảo hiểm

Điều kiện tham gia

Tuổi tham gia Từ 30 ngày Tuổi đến 65 Tuổi
Thời hạn bảo hiểm Đến 75 Tuổi
Thời hạn đóng phí Bằng thời hạn bảo hiểm
Thời gian đóng phí bắt buộc Bắt buộc trong 3 Năm hợp đồng đầu tiên và linh hoạt từ Năm hợp đồng thứ 4 trở đi
Định kỳ đóng phí Tháng/ Quý/ Nửa Năm/ Năm

Minh họa Quyền lợi