Bảo hiểm bổ trợ Hỗ trợ nằm viện 2022 (đính kèm sản phẩm bảo hiểm THỊNH AN ƯU VIỆT)

Giảm bớt gánh nặng viện phí với các Quyền lợi bảo hiểm thiết thực cho bản thân và gia đình.

Đặc điểm Sản phẩm

Hỗ trợ chi phí nằm viện, chăm sóc tại nhà, chăm sóc đặc biệt và phẫu thuật.

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ phẫu thuật

Chi trả 500% Số tiền bảo hiểm cho mỗi lần Phẫu thuật

Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ nằm viện

Từ Ngày 1 đến 30: chi trả 100% Số tiền bảo hiểm mỗi Ngày nằm viện

Từ Ngày 31 đến 120: chi trả 150% Số tiền bảo hiểm mỗi Ngày nằm viện

(tối đa 120 ngày mỗi Năm hợp đồng)

Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ chăm sóc tại nhà

Chi trả 50% Số tiền bảo hiểm mỗi Ngày nằm viện

(tối đa 120 ngày mỗi Năm hợp đồng)

Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ chăm sóc đặc biệt

Hỗ trợ thêm 100% Số tiền bảo hiểm mỗi Ngày nằm viện tại phòng chăm sóc đặc biệt

(tối đa 30 ngày mỗi Năm hợp đồng)

Điều kiện tham gia

Tuổi tham gia Từ 1 Tuổi đến 65 Tuổi
Thời hạn bảo hiểm Đến 75 Tuổi
Thời hạn đóng phí Bằng thời hạn bảo hiểm
Thời gian đóng phí bắt buộc Bắt buộc trong 3 Năm hợp đồng đầu tiên và linh hoạt từ Năm hợp đồng thứ 4 trở đi
Định kỳ đóng phí Tháng/ Quý/ Nửa Năm/ Năm

Minh họa Quyền lợi