Bảo hiểm bổ trợ Miễn đóng phí do bệnh hiểm nghèo 2022 (đính kèm sản phẩm bảo hiểm THỊNH AN ƯU VIỆT)

Bảo vệ tài chính cùng gia đình trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Đặc điểm Sản phẩm

Đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng bảo hiểm cũng các quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo

Công ty hỗ trợ đóng Phí bảo hiểm bản còn lại của Sản phẩm bảo hiểm chính và (các) Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ đến hết Thời hạn bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ này hoặc đến khi sản phẩm bảo hiểm chính chấm dứt hiệu lực.

Điều kiện tham gia

Tuổi tham gia Từ 18 Tuổi đến 65 Tuổi
Thời hạn bảo hiểm Đến 75 Tuổi
Thời hạn đóng phí Bằng thời hạn bảo hiểm
Thời gian đóng phí bắt buộc Bắt buộc trong 3 Năm hợp đồng đầu tiên và linh hoạt từ Năm hợp đồng thứ 4 trở đi
Định kỳ đóng phí Tháng/ Quý/ Nửa Năm/ Năm

Minh họa Quyền lợi