Bảo Hiểm Hỗ Trợ Viện Phí Cá Nhân Cathay

Tham gia bảo hiểm hỗ trợ viện phí cá nhân Cathay là một cách chủ động giảm bớt gánh nặng viện phí với các quyền lợi đặc biệt thiết thực và lợi ích cho bản thân và gia đình bạn nếu chẳng may rủi ro xảy đến.

Đặc điểm Sản phẩm

Sản phẩm phụ tập trung nhiều quyền lợi hỗ trợ chi trả y tế trong trường hợp khách hàng phải nhập viện

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền Lợi Hỗ Trợ Chăm Sóc Tại Nhà

50% Số tiền hỗ trợ nằm viện trên mỗi ngày nằm viện (tối đa 120 ngày)
 

Quyền Lợi Hỗ Trợ Chăm Sóc Đặc Biệt

Chi trả thêm 100% Số tiền hỗ trợ nằm viện cho mỗi ngày nằm viện chăm sóc đặc biệt ngoài Quyền lợi hỗ trợ nằm viện (tối đa 30 ngày)
 

Quyền Lợi Hỗ Trợ Chăm Sóc Đặc Biệt Do Phỏng (bỏng)

Chi trả thêm 100% Số tiền hỗ trợ nằm viện cho mỗi ngày nằm viện chăm sóc đặc biệt do phỏng ngoài Quyền lợi hỗ trợ nằm viện (tối đa 30 ngày)
 

Quyền lợi phẫu thuật nội trú

500% Số tiền bảo hiểm
 

Quyền Lợi Hỗ Trợ Nằm Viện

Xem thêm thông tin ở phần chú ý (*)
 

Ngày nằm viện 1 - 30 31 - 120
Quyền lợi hỗ trợ nằm viện (trên mỗi ngày) 100% Số tiền hỗ trợ nằm viện 150% Số tiền hỗ trợ nằm viện

Điều kiện tham gia

attach_moneyThời hạn đóng phí Tái tục hàng năm
descriptionThời hạn hợp đồng Tái tục hàng năm
vpn_keyGiới hạn tuổi của Người được bảo hiểm Tối thiểu: 1 tuổi.
Tối đa:
Trẻ em: 25 tuổi (tái tục đến 25 tuổi).
Người lớn: 55 tuổi (tái tục đến 65 tuổi).
date_rangeĐịnh kỳ đóng phí Năm hợp đồng ≤ thời hạn đóng phí của Hợp đồng chính: Định kỳ đóng phí giống như Hợp đồng chính.
Năm hợp đồng > thời hạn đóng phí của hợp đồng chính: Hàng năm (trong trường hợp Hợp đồng chính còn hiệu lực).
all_inclusiveGiới hạn số tiền bảo hiểm: Phí bảo hiểm quy năm (X)
X < 7 triệu
7 ≤ X < 10 triệu
10 ≤ X < 15 triệu
15 ≤ X < 20 triệu
X ≥ 20 triệu
Số tiền bảo hiểm tối đa
100.000VND
200.000VND
300.000VND
400.000 VND
500.000 VND
  Phí bảo hiểm quy năm X là tổng phí bảo hiểm quy năm của tất cả hợp đồng sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ còn hiệu lực của Người được bảo hiểm chính

Minh họa Quyền lợi