Bảo Hiểm Tử Kỳ Tai Nạn Ngắn Hạn

Nếu Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn mà không thuộc tai nạn giao thông đường bộ, Công ty sẽ chi trả mười (10) lần Số tiền bảo hiểm.

Nếu Người được bảo hiểm tử vong không do tai nạn, Công ty sẽ chi trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm.

Đặc điểm Sản phẩm

Quyền lợi đơn giản, phù hợp nhu cầu bảo hiểm cơ bản

Thủ tục và hồ sơ đơn giản giúp việc tham gia và giải quyết bồi thường cho khách hàng thuận tiện và nhanh chóng nhất

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền Lợi Tử Vong Không Do Tai Nạn

Nếu Người được bảo hiểm tử vong không do tai nạn, Công ty sẽ chi trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm.

Quyền Lợi Tử Vong Do Tai Nạn

Nếu Người bảo hiểm được bảo hiểm tử vong do tai nạn mà không thuộc tai nạn giao thông đường bộ, Công ty sẽ chi trả mười (10) lần Số tiền bảo hiểm.

Quyền Lợi Tử Vong Do Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ

Nếu Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn giao thông đường bộ, Công ty sẽ chi trả hai mươi lăm (25) lần Số tiền bảo hiểm.

Điều kiện tham gia

attach_moneyThời hạn đóng phí Đóng phí 1 lần
descriptionThời hạn hợp đồng 3 tháng
vpn_keyTuổi tham gia bảo hiểm 18 ~ 60 tuổi