Thịnh An Tích Lũy Trọn Đời Ưu Việt

Bảo vệ bản thân và tài chính là cách thể hiện tinh thần sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Nỗ lực tạo ra thu nhập đi đôi với các giải pháp kiến tạo để giữ vững tài chính trước những rủi ro trong cuộc sống.

Đặc điểm Sản phẩm

Giải pháp bảo hiểm trọn đời - Đem lại an tâm tài chính, đảm bảo sự ấm no và hạnh phúc cho gia đình bạn

Giải pháp tiết kiệm tối ưu - Lãi suất ổn định và hấp dẫn cùng với mức cam kết tối thiểu là công cụ tiết kiệm tuyệt vời

Gia tăng lợi nhuận với Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng và tiền thưởng đặc biệt

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn
  • Quyền lợi cơ bản: Công ty sẽ chi trả giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hợp đồng.
  • Quyền lợi nâng cao: Công ty sẽ chi Số tiền bảo hiểm cộng với Giá trị tài khoản hợp đồng (Đối với Người được bảo hiểm từ 70 tuổi trở đi Công ty sẽ chi trả như Quyền lợi cơ bản)
Quyền lợi đầu tư

Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, lãi suất sẽ được tính hàng tháng dựa vào mức lãi suất công bố và được tự động cộng vào Giá trị tài khoản hợp đồng.

Quyền lợi đáo hạn

Khi Người được bảo hiểm đạt 99 tuổi, Công ty sẽ chi trả 100% Giá trị tài khoản hợp đồng

Quyền lợi thưởng đặc biệt

Vào cuối năm hợp đồng thứ 20, Công ty sẽ phân bổ vào Giá trị tài khoản hợp đồng 200% giá trị trung bình phí bảo hiểm cơ bản đã đóng theo định kỳ năm trong suốt 20 năm hợp đồng

Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng

Vào cuối mỗi 5 năm hợp đồng, Công ty sẽ phân bổ vào Giá trị tài khoản hợp đồng 20% giá trị trung bình phí bảo hiểm cơ bản đã đóng theo định kỳ năm trong 5 năm hợp đồng gần nhất

Quyền lợi duy trì hợp đồng trong ba (03) năm hợp đồng đầu tiên

Trong ba (03) năm hợp đồng đầu tiên, Hợp đồng sẽ được duy trì hiệu lực cho dù Giá trị tài khoản hợp đồng không đủ để trả khoản khấu trừ hàng tháng, với điều kiện:

- Đóng đầy đủ phí bảo hiểm cơ bản đến hạn, và

- Không rút hoặc tạm ứng từ Giá trị hoàn lại

Quyền lợi rút tiền mặt

Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, bạn có thể rút tiền mặt từ Giá trị hoàn lại của hợp đồng để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của mình. Yêu cầu rút tiền mặt có thể được thực hiện sau năm hợp đồng thứ nhất.

Điều kiện tham gia

description Thời hạn hợp đồng đến 99 tuổi
attach_money Thời hạn đóng phí đến 99 tuổi
vpn_key Tuổi tham gia 0 – 60
date_range Thời gian đóng phí cơ bản tối thiểu 3 năm
description Số tiền bảo hiểm tối thiểu 100 triệu đồng

Minh họa Quyền lợi

Sản phẩm bổ trợ