Kiểm tra thông tin thanh toán phí bảo hiểm

Sau khi thanh toán phí bảo hiểm, trong thời gian 3 ngày làm việc, chúng tôi sẽ gửi tin nhắn hoặc email xác nhận đến Quý khách. Quý khách có thể truy cập Cổng thông tin KH Cathay Life đăng nhập và tải hóa đơn điện tử phí bảo hiểm đã thanh toán. Dưới đây là thông tin về hóa đơn điện tử mà chúng tôi phát hành.

STT Biểu mẫu và thông báo Tải về
1 Mẫu hóa đơn phí bảo hiểm dowload Mẫu hóa đơn phí bảo hiểm
2 Mẫu hóa đơn tái bảo hiểm dowload Mẫu hóa đơn tái bảo hiểm
3 Mẫu hóa đơn doanh thu khác dowload Mẫu hóa đơn danh thu khác
4 Thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2022 (16/03/2022) dowload Biểu mẫu
5 Thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2021 (25/10/2021) dowload Biểu mẫu
6 Thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2021 (04/08/2021) dowload Biểu mẫu
7 Thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2021 (02/12/2020) dowload Biểu mẫu
8 Thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2020 (02/03/2020) dowload Biểu mẫu
9 Thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2019 (09/01/2019) dowload Biểu mẫu
10 Thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2018 (05/12/2018) dowload Biểu mẫu
11 Thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2018 (11/07/2018) dowload Biểu mẫu

Địa điểm kinh doanh

Thông tin liên hệ