Giới thiệu về Bảo Hiểm Nhân Thọ

Bảo Hiểm Tử Kỳ

Bảo kiểm tử kỳ là loại hình bảo hiểm nhân thọ cho trường hợp Người được bảo hiểm tử vong trong một thời hạn nhất định, theo đó Công ty bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho Người thụ hưởng, nếu Người được bảo hiểm tử vong trong thời hạn được thỏa thuận trong Hợp đồng. Trên cơ sở Số tiền bảo hiểm trên một đồng phí bảo hiểm phải trả, để hướng tới Quyền lợi bảo hiểm tử vong cao thì mua bảo hiểm tử kỳ là cách cho phép phải trả phí bảo hiểm thấp nhất.

Bảo Hiểm Trọn Đời

Bảo hiểm trọn đời là loại hình bảo hiểm nhân thọ cho trường hợp Người được bảo hiểm tử vong vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó. Loại hình này đem lại sự bảo đảm trọn đời cho người được bảo hiểm trên phí bảo hiểm định kỳ cố định.

Bảo Hiểm Sinh Kỳ

Khác biệt giữa Bảo hiểm sinh kỳ và Bảo hiểm hỗn hợp là Bảo hiểm sinh kỳ chỉ trả quyền lợi bảo hiểm vào ngày đáo hạn nếu Người được bảo hiểm còn sống.

Bảo Hiểm Hỗn Hợp

Bảo hiểm hỗn hợp là loại hình bảo hiểm nhân thọ có quyền lợi bảo hiểm được chi trả một lần vào cuối thời hạn hợp đồng (ngày đáo hạn) hoặc khi Người được bảo hiểm tử vong. Thời gian đáo hạn điển hình thường là 10, 15, 20 năm hoặc đến một giới hạn tuổi nhất định.

Bảo Hiểm Niên Kim

Bảo hiểm niên kim là loại hình bảo hiểm nhân thọ cho trường hợp Người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định; sau thời hạn đó Công ty bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho Người thụ hưởng theo thỏa thuận trong Hợp đồng bảo hiểm. Có hai thời kỳ: thời kỳ tích lũy (khi phí bảo hiểm được phân bổ vào tài khoản) và thời kỳ niên kim (khi Công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi bảo hiểm).

Sản Phẩm Bổ Trợ

Sản phẩm bổ trợ là sản phẩm được bán kèm theo Hợp đồng bảo hiểm chính kể từ khi hợp đồng chính được phát hành. Bên mua bảo hiểm có thể chọn mua các sản phẩm bổ trợ để tăng thêm một số quyền lợi cho Hợp đồng bảo hiểm chính. Một loại sản phẩm bổ trợ rất thông dụng là Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân, được đề cập như là sản phẩm "nhân đôi sự bảo vệ", tức là sẽ được nhận gấp đôi số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn khi cả Hợp đồng bảo hiểm chính và Hợp đồng Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân còn hiệu lực. Một loại sản phẩm bổ trợ cũng rất thông dụng nữa là Bảo hiểm từ bỏ thu phí bảo hiểm, Người được bảo hiểm sẽ không phải đóng các khoản phí trong tương lai kể từ khi bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Thuật ngữ về Bảo Hiểm Nhân Thọ

1. Bên mua bảo hiểm

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua bảo hiểm, giao kết hợp đồng bảo hiểm với Công ty và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm phải kê khai và ký tên trên đơn yêu cầu bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng.

Tổ chức: đơn vị được thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Cá nhân: người từ đủ mười tám (18) tuổi trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, đang cư trú tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật dân sự.

2. Người được bảo hiểm

Cá nhân hiện đang cư trú tại Việt Nam và được Công ty chấp nhận bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản của hợp đồng bảo hiểm.

3. Người thụ hưởng

Tổ chức, cá nhân được Bên mua bảo hiểm chỉ định theo hợp đồng bảo hiểm để nhận quyền lợi bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản của hợp đồng bảo hiểm.

4. Tai nạn

Một sự kiện hoặc một chuỗi sự kiện không bị gián đoạn gây ra bởi tác động của một lực hoặc một vật bất ngờ từ bên ngoài, không chủ định và ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm lên cơ thể Người được bảo hiểm, xảy ra trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng. Sự kiện hoặc chuỗi sự kiện nêu trên phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra thương tật hoặc tử vong cho Người được bảo hiểm.

5. Ngày hiệu lực hợp đồng

Được ghi trong hợp đồng và là ngày Bên mua bảo hiểm điền đầy đủ vào đơn yêu cầu bảo hiểm và nộp đủ khoản phí bảo hiểm đầu tiên, với điều kiện Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm còn sống cho đến thời điểm Công ty thông báo chấp nhận bảo hiểm hợp đồng này.

6. Số tiền bảo hiểm

Số tiền thỏa thuận giữa Công ty và Bên mua bảo hiểm được thể hiện trong hợp đồng bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm có thể được thay đổi theo điều khoản của hợp đồng bảo hiểm.

7. Phí bảo hiểm

Khoản tiền mà Bên mua bảo hiểm phải đóng cho Công ty theo định kỳ đóng phí và phương thức đóng phí do các bên thỏa thuận.

8. Ngày đến hạn đóng phí bảo hiểm

Ngày đến hạn nộp phí bảo hiểm theo định kỳ đóng phí được thể hiện tại trang hợp đồng.

9. Phí bảo hiểm chưa được hưởng

Số phí bảo hiểm còn lại sau khi trừ đi phần phí được tính theo tỷ lệ của số ngày giữa ngày đến hạn đóng phí trước và ngày xảy ra sự kiện được chi trả phí bảo hiểm chưa được hưởng này so với tổng số ngày giữa ngày đến hạn đóng phí trước và ngày đến hạn đóng phí tiếp theo.

10. Tuổi bảo hiểm

Tuổi của Người được bảo hiểm vào ngày hiệu lực của hợp đồng tính theo lần sinh nhật gần nhất vừa qua và được dùng để xác định phí bảo hiểm.

11. Năm hợp đồng

Khoảng thời gian một năm dương lịch tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày kỷ niệm hợp đồng đầu tiên hoặc bất kỳ năm liên tục tiếp theo nào tính từ ngày kỷ niệm hợp đồng gần nhất cho đến ngày kỷ niệm hợp đồng tiếp theo.

12. Bảo hiểm tạm thời

Công ty sẽ bảo hiểm tạm thời cho Người được bảo hiểm giá trị nào nhỏ hơn giữa số tiền hai trăm (200) triệu đồng với số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính đã ghi trong đơn yêu cầu bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm chết do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm tạm thời, bất kể Người được bảo hiểm ghi tên trong nhiều đơn yêu cầu bảo hiểm. Nếu phí bảo hiểm đầu tiên đã đóng lớn hơn hai trăm triệu (200.000.000) đồng, Công ty sẽ chi trả bảo hiểm tạm thời bằng số phí đầu tiên đã đóng.

13. Nộp phí bảo hiểm tự động

Trước khi hết thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm, nếu Bên mua bảo hiểm thông báo bằng văn bản đến Công ty yêu cầu được tạm ứng để đóng phí bảo hiểm tự động, Công ty sẽ dùng số tiền bằng giá trị hoàn lại tại thời điểm đó trừ đi khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại chưa thanh toán và lãi tích lũy (nếu có) để thực hiện tạm ứng đóng phí bảo hiểm tự động nhằm chi trả phí bảo hiểm đến hạn và lãi đến hạn phải đóng để duy trì hiệu lực hợp đồng.

14. Lãi suất công bố

Lãi suất do Công ty công bố vào ngày đầu tiên mỗi tháng của năm dương lịch, và được áp dụng cho hợp đồng trong suốt tháng bắt đầu theo tháng dương lịch đó. Thông tin về lãi suất có thể được nhận từ trung tâm dịch vụ khách hàng hoặc trên trang web của Công ty.

15. Lãi suất công bố trung bình 12 tháng

Trung bình của lãi suất công bố trong 12 tháng vừa qua áp dụng cho hợp đồng trong suốt năm hợp đồng.

16. Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch

Vào cuối mỗi năm hợp đồng trong suốt thời hạn đóng phí, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu Công ty chi trả Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch, là số tiền tương ứng với số lãi tính trên giá trị hoàn lại trung bình của năm ở mức lãi suất vượt quá, nếu có, của lãi suất công bố trung bình 12 tháng so với lãi suất tính phí của hợp đồng bảo hiểm. Nếu Bên mua bảo hiểm không yêu cầu Công ty chi trả Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch thì số tiền này sẽ được tích lũy lãi ở mức lãi suất công bố hàng tháng cho đến khi hiệu lực hợp đồng chấm dứt.

17. Thời gian cân nhắc

Trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày phát hành hợp đồng, Bên mua bảo hiểm có quyền từ chối không tiếp tục tham gia bảo hiểm bằng cách gửi văn bản thông báo đến Công ty, trả lại hợp đồng và các hóa đơn tài chính hoặc các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu của Công ty. Công ty sẽ hoàn trả lại phí bảo hiểm ban đầu đã đóng, không có lãi, sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý hoặc chi phí khám, xét nghiệm y khoa hoặc bất kỳ khoản tiền bảo hiểm đã trả nào liên quan đến hợp đồng, nếu có.

18. Thời gian gia hạn đóng phí

Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn như đã thỏa thuận, Công ty cho phép một khoảng thời gian gia hạn là sáu mươi (60) ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí bảo hiểm. Trong thời gian gia hạn này, Công ty không tính lãi đối với khoản phí chưa đóng và hợp đồng vẫn có hiệu lực. Nếu Bên mua bảo hiểm vẫn không đóng phí bảo hiểm cho đến hết thời gian gia hạn thì hợp đồng sẽ bị mất hiệu lực.

19. Giá trị hoàn lại

Số tiền Bên mua bảo hiểm sẽ nhận được (nếu có), nếu có yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Hợp đồng bảo hiểm có giá trị hoàn lại khi Bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm cho hai (02) năm hợp đồng và hợp đồng này có hiệu lực ít nhất hai (02) năm.

20. Tạm ứng từ giá trị hoàn lại

Khi Bên mua bảo hiểm đã đóng đủ số phí bảo hiểm để hợp đồng có giá trị hoàn lại, Bên mua bảo hiểm có thể đề nghị bằng văn bản với Công ty yêu cầu được tạm ứng từ giá trị hoàn lại với số tiền tạm ứng không quá tám mươi lăm phần trăm (85%) giá trị hoàn lại tại thời điểm tạm ứng

Câu hỏi thường gặp

1. Ai có thể đăng ký tài khoản thành viên Cathay Life?

Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm của hợp đồng còn hiệu lực và cả người dùng chưa có hợp đồng bảo hiểm của Cathay Life cũng có thể đăng ký tài khoản thành viên. Tuy nhiên, sẽ có sự khác biệt về tiện ích có thể sử dụng giữa các chức danh thành viên.

2. Tôi đã kích hoạt thành công tài khoản do Cathay cung cấp trước đây, giờ tôi muốn tự đăng ký thêm tài khoản mới thì có được không?

Mỗi khách hàng có duy nhất một tài khoản cho Cổng thông tin khách hàng Cathay Life trên cả phiên bản website và ứng dụng điện thoại. Nếu Quý khách đã sử dụng phương thức kích hoạt tài khoản rồi thì không thể tự đăng ký thêm tài khoản khác, và ngược lại.

3. Tôi đã có tài khoản Người dùng trước đây, sau đó mới mua bảo hiểm Cathay Life thì có cần đăng ký lại tài khoản mới không?

Trong trường hợp thông tin cá nhân Quý khách dùng khi đăng ký tài khoản Người dùng giống với thông tin khi mua bảo hiểm thì hệ thống sẽ tự động chuyển tài khoản Người dùng sang tài khoản Khách hàng với đầy đủ tiện ích tương ứng. Trong trường hợp thông tin cá nhân Quý khách dùng khi đăng ký tài khoản Người dùng KHÔNG giống với thông tin khi mua bảo hiểm thì Quý khách cần đăng ký lại tài khoản với thông tin giống với thông tin khi mua bảo hiểm. Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900636993.

4. Tại sao tôi không tìm thấy hợp đồng của mình hiển thị trên cổng thông tin khách hàng?

Nếu Quý khách chọn phương thức tự đăng ký tài khoản, vui lòng lưu ý chọn chức danh thành viên là “Khách hàng” và điền thông tin cá nhân tương tự thông tin đã đăng ký với Cathay. Ngoài ra, một số tình trạng hợp đồng sẽ không hiển thị hợp đồng trên cổng thông tin khách hàng như hủy ngang, không tái tục… Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900636993.

5. Tài khoản của tôi bị khóa vì nhập sai mật khẩu thì phải làm sao?

Nếu Quý khách nhập sai mật khẩu 5 lần thì tài khoản sẽ bị khóa tạm thời. Để đăng nhập lại, Quý khách vui lòng tạo mật khẩu mới bằng cách chọn “Quên mật khẩu?", sau đó đăng nhập bằng mật khẩu vừa tạo.

6. Cách thanh toán APL & PL

7. Hướng dẫn tra cứu phí bảo hiểm kỳ tiếp theo

8. Hướng dẫn kiểm tra lịch sử thanh toán

Địa điểm kinh doanh

Thông tin liên hệ