BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020, Cathay Life Việt Nam đã đạt được kết quả kinh doanh đầy ấn tượng với doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới 774 tỷ đồng (tương đương mức tăng trưởng 53%) và tổng doanh thu phí 1.615 tỷ đồng (tương đương mức tăng trưởng 53%). Đội ngũ tư vấn viên với hơn 10.000 người, tổng tài sản vào cuối năm gần 11.000 tỷ đồng