BỐ CÁO ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐIỀU LỆ

Liên tục tăng vốn điều lệ trong những năm gần đây, Cathay Life khẳng định niềm tin vào thị trường Bảo hiểm Việt Nam đầy tiềm năng.

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay – Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số 44GP/KDBH cấp bởi Bộ Tài Chính Việt Nam ngày 21/11/2007.

Địa chỉ: 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực, nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động:

  • Nội dung hoạt động    : Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh bảo hiểm sức khỏe, kinh doanh tái bảo hiểm và đầu tư tài chính.
  • Thời gian hoạt động    : Đến ngày 20/11/2057
  • Địa bàn hoạt động       : Trên lãnh thổ Việt Nam

 Vốn điều lệ  của Công ty : 3.343.840.000.000 ( Ba nghìn ba trăm bốn mươi ba tỷ tám trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lee Hsun Yu - Tổng giám đốc

Căn cứ Giấy Phép Điều Chỉnh số 44/GPĐC9/KDBH cấp ngày 14/08/2018, Công ty BHNT Cathay Việt Nam xin thông báo điều chỉnh vốn điều lệ kể từ ngày 14/08/2018 như sau:

Vốn điều lệ mới của Công ty : 6.120.640.000.000 ( Sáu nghìn một trăm hai mươi tỷ sáu trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).