CHƯƠNG TRÌNH ĐÁO HẠN 2019

Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng có hợp đồng đáo hạn trong năm 2019 với nhiều quà tặng hấp dẫn của Cathay Life Việt Nam

Khách hàng được chọn tham gia 1 trong 2 chương trình sau:

Chương trình 1

Mục

Nội dung

Thời gian áp dụng

Ngày hiệu lực của các Hợp đồng mới nằm trong khoảng trước hoặc sau 6 tháng kể từ Ngày đáo hạn của Hợp đồng cũ (Ngày đáo hạn của Hợp đồng cũ từ 01/01/2019 đến 31/12/2019)

Đối tượng

Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng của hợp đồng đáo hạn trở thành Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm của hợp đồng mới, phí quy năm hợp đồng mới phải ≥15 triệu

Nội dung

Khách hàng được ưu đãi tham gia hợp đồng A03 với phí đóng hàng năm tối đa bằng số tiền Đáo hạn


Chương trình 2

Mục

Nội dung

Thời gian áp dụng

Ngày hiệu lực của các Hợp đồng mới nằm trong khoảng trước hoặc sau 6 tháng kể từ Ngày đáo hạn của Hợp đồng cũ (Ngày đáo hạn của Hợp đồng cũ từ 01/01/2019 đến 31/12/2019)

Đối tượng

Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng của hợp đồng đáo hạn trở thành Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm của hợp đồng mới, phí quy năm hợp đồng mới phải ≥15 triệu

Nội dung

  • Sản phẩm hợp lệ: là sản phẩm mới mà khách hàng mua lại thuộc sản phẩm dòng UL (phí đóng cơ bản), sản phẩm dòng C và sản phẩm A11 (Thời hạn hợp đồng 10 hoặc 20 năm).
  • Quà tặng:

Phí quy năm

Quà tặng cho dòng C, A11 (thời hạn 10, 20 năm)

Quà tặng cho UL

AP < 15 triệu

Không áp dụng

15 triệu ≤ AP < 30 triệu

Phiếu quà tặng

(300,000 VND)

Phiếu quà tặng

(400,000 VND)

30 triệu ≤ AP

Phiếu quà tặng

(1,000,000 VND)

Phiếu quà tặng

(1,200,000 VND)

Cứ 20 triệu vượt 30 triệu

Phiếu quà tặng

(500,000 VND)

Phiếu quà tặng

(600,000 VND)

Ghi chú:

  • Phí quy năm (AP) là phí bảo hiểm của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung của định kỳ đóng phí nhân với hệ số tương đương như sau:

Định kỳ tháng

Định kỳ quý

Định kỳ nửa năm

Định năm

12

4

2

1

Khách hàng khi tham gia chương trình sẽ nhận được nhận quà tặng dựa trên phí quy năm của mỗi hợp đồng.Chương trình không áp dụng cho việc cộng dồn phí quy năm của hai hoặc nhiều hợp đồng trên cùng một  bên mua bảo hiểm.

 

**** LIÊN HỆ ****

- Tổng công ty: 028-62556699

- Trung tâm Dịch vụ Khách hàng: 028-62556393

- Official Website: https://www.cathaylife.com.vn

- Official Facebook: https://www.facebook.com/CathayLifeHeadOffice.VN/

- Official ZALO: Cathay Life Việt Nam - Tổng công ty