DANH SÁCH CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM BỊ THU HỒI

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam thông báo danh sách chứng chỉ đại lý bảo hiểm bị thu hồi năm 2020

Căn cứ Thông tư số 125/2018/TT-BTC ngày 24/12/2018 của Bộ Tài chính quy định về cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm;

Căn cứ Công văn số 2377/QĐ-NCĐT ngày 25/08/2020 của Trung Tâm Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm về việc điều chỉnh kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam thông báo danh sách chứng chỉ đại lý bảo hiểm bị thu hồi năm 2020 như sau:

Trân trọng