Tin tức BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯỜNG NIÊN 2017

Năm 2017, Cathay đã đặt được kết quả kinh doanh đầy ấn tượng với doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới 213 tỷ đồng (tương đương mức tăng trưởng 69%) và tống doanh thu phí 459 tỷ đồng (tương đương mức tăng trưởng 49%). Đội ngũ Tư vấn tài chính với gần 3.600 người, tổng tài sản vào cuối năm hơn 5.200 tỷ đồng.