Tin tức BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯỜNG NIÊN 2018

Năm 2018, Cathay đã đạt được kết quả kinh doanh đầy ấn tượng với doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới 327 tỷ đồng (tương đương mức tăng trưởng 53%) và tổng doanh thu phí 691 tỷ đồng (tương đương mức tăng trưởng 51%). Đội ngũ Tư vấn tài chính với gần 5.900 người, tổng tài sản vào cuối năm gần 8.700 tỷ đồng