Tin tức BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯỜNG NIÊN 2019

Năm 2019, Cathay đã đạt được kết quả kinh doanh đầy ấn tượng với doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới 504 tỷ đồng (tương đương mức tăng trưởng 55%) và tổng doanh thu phí 1.054 tỷ đồng (tương đương mức tăng trưởng 53%). Đội ngũ Tư vấn tài chính với gần 7.200 người, tổng tài sản vào cuối năm gần 9.600 tỷ đồng.