News

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯỜNG NIÊN 2011

Post date: 07/04/2012

Với bốn năm tham gia thị trường bảo hiểm, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay (Việt Nam) luôn hoàn thành các mục tiêu kinh doanh một cách thuận lợi, như doanh thu phí bảo hiểm năm đầu đã đạt 129.1 tỷ VND, tăng trưởng 82.2%; tổng số phí bảo hiểm thu được đạt 176.4 tỷ VND, tăng trưởng 83.4% so với năm 2010. Tổng tài sản hiện có vào ngày 31/12/2011 là 1.096 tỷ VND cùng với lực lượng tư vấn viên hơn 17.000 đại lý, tăng 113% so với cùng kỳ năm ngoái.