Thông tin Lãi suất 2017

 • Lãi suất công bố
 • Lãi suất tạm ứng & vay phí BH
 • Lãi suất công bố quỹ Liên kết chung

  Lãi suất công bố cho sản phẩm:

  • Thịnh An Tiết Kiệm Thuần Túy
  • Thịnh An Tiết Kiệm Ưu Việt
  • Thịnh Trí Thành Tài
  • Thịnh Trí Thành Tài Bảo Gia
  Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Lãi suất 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50%

  Lãi suất công bố cho sản phẩm:

  • Thịnh An Trường Thọ Bảo Gia
  • Thịnh An Trường Thọ Tích Lũy
  Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Lãi suất 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%

  Lãi suất công bố cho sản phẩm:

  • Bảo Hiểm Định Kỳ Ưu Đãi Cathay
  • Thịnh An Tiết Kiệm Ưu Đãi
  • Thịnh Trí Thành Tài Ưu Đãi
  Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Lãi suất 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50%

  Lãi suất công bố cho sản phẩm:

  • Thịnh An Tiết Kiệm Toàn Diện
  • Thịnh Trí Thành Đạt An Khang
  Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Lãi suất 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

  Lãi suất công bố cho sản phẩm:

  • Thịnh An Phúc Mỹ Toàn Diện
  • Bảo hiểm Định kỳ Vượt trội Cathay
  • Thịnh an Bảo toàn Hỗn hợp
  Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Lãi suất 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

  Lãi suất công bố cho sản phẩm:

  • Thịnh Vượng Bảo Gia Toàn Diện
  Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Lãi suất 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

  Lãi suất công bố cho sản phẩm:

  • Thịnh Vượng An Tâm Toàn Diện
  Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Lãi suất 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50%

  Lãi suất công bố cho sản phẩm:

  • Thịnh an tiết kiệm hưng phát
  Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Lãi suất 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%

  Lãi suất tạm ứng & vay phí BH cho sản phẩm:

  • Thịnh An Tiết Kiệm Vượt Trội
  • Thịnh An Tiết Kiệm Thuần Túy
  • Thịnh An Tiết Kiệm Ưu Việt
  • Thịnh Trí Thành Tài
  • Thịnh Trí Thành Tài Bảo Gia
  • Bảo Hiểm Định Kỳ Có hoàn Phí Cathay
  Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Lãi suất 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 11.5% 11.5% 11.5%

  Lãi suất tạm ứng & vay phí BH cho sản phẩm:

  • Thịnh An Tiết Kiệm Thông Minh
  Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Lãi suất 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 11.5% 11.5% 11.5%

  Lãi suất tạm ứng & vay phí BH cho sản phẩm:

  • Thịnh An Trường Thọ Bảo Gia
  • Thịnh An Trường Thọ Tích Lũy
  Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Lãi suất 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 11.5% 11.5% 11.5%

  Lãi suất tạm ứng & vay phí BH cho sản phẩm:

  • Bảo Hiểm Định Kỳ Ưu Đãi Cathay
  • Thịnh An Tiết Kiệm Ưu Đãi
  • Thịnh Trí Thành Tài Ưu Đãi
  Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Lãi suất 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 11.5% 11.5% 11.5%

  Lãi suất tạm ứng & vay phí BH cho sản phẩm:

  • Thịnh Vượng Bảo Gia Toàn Diện
  • Thịnh An Tiết Kiệm Toàn Diện
  • Thịnh Trí Thành Đạt An Khang
  • Thịnh An Tiết Kiệm Bảo Toàn
  Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Lãi suất 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 11.5% 11.5% 11.5%

  Lãi suất tạm ứng & vay phí BH cho sản phẩm:

  • Thịnh An Tích Lũy Trọn Đời
  Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Lãi suất 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 11.5% 11.5% 11.5%

  Lãi suất tạm ứng & vay phí BH cho sản phẩm:

  • Thịnh An Tích Lũy Bảo Toàn
  Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Lãi suất 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 11.5% 11.5% 11.5%

  Lãi suất tạm ứng & vay phí BH cho sản phẩm:

  • Thịnh An Phúc Mỹ Toàn Diện
  Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Lãi suất 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 11.5% 11.5% 11.5%

  Lãi suất tạm ứng & vay phí BH cho sản phẩm:

  • Thịnh An Phú Quý Đại Cát
  Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Lãi suất 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 11.5% 11.5% 11.5%

  Lãi suất công bố quỹ Liên kết chung cho sản phẩm:

  • Thịnh An Tích Lũy Trọn Đời
  Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Lãi suất 7.73% 7.65% 7.61% 7.59% 7.59% 7.43% 7.40% 7.38%

  Lãi suất công bố quỹ Liên kết chung cho sản phẩm:

  • Thịnh An Tích Lũy Bảo Toàn
  Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Lãi suất 7.73% 7.65% 7.61% 7.59% 7.59% 7.43% 7.40% 7.38%