Sản phẩm giáo dục

Mã sản phẩm: C12

Được phê chuẩn theo Công văn số 2067/BTC-QLBH ngày 16/02/2011 của Bộ Tài Chính

Đặc điểm Sản phẩm
 • Với sản phẩm bảo hiểm Thịnh Trí Thành Đạt An Khang, Cathay mang đến cho bạn giải pháp tối ưu để thực hiện lời hứa "Cha mẹ sẽ cho con một tương lai tốt đẹp nhất".
 • Hơn thế nữa, với sản phẩm này, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm bởi mọi dự định cho con bạn sẽ thực hiện được dẫu cho có rủi ro xảy đến bất ngờ.
 • Sản phẩm không tham gia chia lãi.
Quyền lợi Bảo hiểm

1. Bên mua Bảo hiểm

 • Quyền lợi tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:
  Miễn đóng phí tương lai.
  Khi Bên mua bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, toàn bộ phí bảo hiểm trong tương lai sẽ được miễn.
 • Quyền lợi tiền mặt hỗ trợ:
  Nếu Bên mua bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Công ty sẽ chi trả Quyền lợi tiền mặt hỗ trợ mỗi năm cho đến khi Người được bảo hiểm đủ 21 tuổi theo bảng dưới đây:
  Tuổi của Người được bảo hiểm 01~12 13~15 16~18 19~21
  Quyền lợi tiền mặt hỗ trợ
  (Tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm)
  10 20 25 30

2. Người được Bảo hiểm

 • Quyền lợi tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:
  120% Tổng phí năm đã đóng hoặc 100% Số tiền bảo hiểm.
  Người thụ hưởng sẽ nhận được phần lớn hơn giữa 120% tổng phí năm đã đóng và 100% Số tiền bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
 • Quyền lợi đáo hạn:
  100% Số tiền bảo hiểm.
  Nếu Người được bảo hiểm còn sống và không bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn vào ngày đáo hạn hợp đồng, Công ty sẽ chi trả Quyền lợi đáo hạn cho Người thụ hưởng bằng 100% Số tiền bảo hiểm.
 • Quyền lợi học vấn:
  Tuổi của Người được bảo hiểm 12 15 18 19 20 21
  Quyền lợi học vấn
  (Tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm)
  15% 15% 25% 15% 15% 15%
  Vào các ngày kỷ kiệm hợp đồng khi Người được bảo hiểm đủ 12, 15, 18, 19, 20 và 21 tuổi, Công ty sẽ chi trả Quyền lợi học vấn nếu Người được bảo hiểm còn sống và không bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
 • Hoàn lãi chênh lệch:
  Vào cuối mỗi năm hợp đồng trong suốt thời hạn đóng phí, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu Công ty chi trả Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch, là số tiền tương ứng với số lãi tính trên giá trị hoàn lại trung bình của năm ở mức lãi suất vượt quá, nếu có, của lãi suất công bố trung bình 12 tháng so với lãi suất tính phí của hợp đồng bảo hiểm.
Điều kiện Tham gia
 • Thời hạn hợp đồng:
  Đến khi Người được bảo hiểm được 22 tuổi.
 • Thời hạn đóng phí:
  Đến khi Người được bảo hiểm được 18 tuổi.
 • Lãi suất tính phí bảo hiểm:
  10.0%.
 • Giới hạn tuổi:
  • Bên mua bảo hiểm:
   Tối thiểu: 18 tuổi.
   Tối đa: 45 tuổi.
  • Người được bảo hiểm:
   Tối thiểu: 0 tuổi.
   Tối đa: 10 tuổi.
 • Định kỳ đóng phí:
  Hàng năm, hàng nửa năm, hàng quý, hàng tháng.
 • Giới hạn phí bảo hiểm:
  Tối thiểu: 300,000 VND cho mỗi lần đóng phí (Bao gồm hợp đồng bảo hiểm chính và các sản phẩm phụ kèm theo).
 • Giới hạn số tiền bảo hiểm:
  Tối thiểu: 10 triệu.
  Tối đa: 600 triệu.
 • Hợp đồng dưới chuẩn:
  • Bên mua bảo hiểm: dưới tiêu chuẩn sẽ không được bảo hiểm.
  • Người được bảo hiểm: Ngắn hạn (giảm Số tiền bảo hiểm trong 1-5 năm đầu tiên).
 • Sản phẩm bổ trợ kèm theo:
  Tất cả các sản phẩm phụ, trừ R05.
 • Chú thích:
  Kể từ thời điểm chi trả Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong / Thương tật toàn bộ vĩnh viễn của Người được bảo hiểm hoặc Quyền lợi đáo hạn, hợp đồng chấm dứt hiệu lực.
Sản phẩm bổ trợ
Nội dung trang này chỉ nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm, xin vui lòng tham khảo Quy Tắc & Điều Khoản của hợp đồng để biết thêm chi tiết.