Sản phẩm bổ trợ

Mã sản phẩm: R03

Được phê chuẩn theo Công văn số 2620/BTC-QLBH ngày 09/03/2009 của Bộ Tài Chính

Đặc điểm Sản phẩm
 • Với phí bảo hiểm cực kỳ ưu đãi, Bảo Hiểm Hỗ Viện Phí Do Tai Nạn Cathay chia sẻ cùng bạn gánh nặng tài chính nhằm mang đến cho bạn và gia đình những dịch vụ y tế tốt nhất khi tai nạn không may xảy ra.
Quyền lợi Bảo hiểm
 • Quyền Lợi Hỗ Trợ Nằm Viện:
Ngày nằm viện 1 – 7 8 – 120
Quyền lợi hỗ trợ nằm viện
(trên mỗi ngày)
100% Số tiền hỗ trơ nằm viện 150%Số tiền hỗ trơ nằm viện
 • Quyền Lợi Hỗ Trợ Chăm Sóc Tại Nhà:
  P50% Số tiền hỗ trợ nằm viện trên mỗi ngày nằm viện (tối đa 120 ngày).
 • Quyền Lợi Hỗ Trợ Nằm Viện Chăm Sóc Đặc Biệt:
  Chi trả thêm 100% Số tiền hỗ trợ nằm viện cho mỗi ngày nằm viện chăm sóc đặc biệt ngoài Quyền lợi hỗ trợ nằm viện (tối đa 30 ngày).
 • Quyền Lợi Hỗ Trợ Nằm Viện Chăm Sóc Đặc Biệt Do Phỏng (bỏng):
  Chi trả thêm 100% Số tiền hỗ trợ nằm viện cho mỗi ngày nằm viện chăm sóc đặc biệt do phỏng ngoài Quyền lợi hỗ trợ nằm viện (tối đa 30 ngày).
Điều kiện Tham gia
 • Thời hạn hợp đồng:
  Tái tục hàng năm.
 • Thời hạn đóng phí:
  Tái tục hàng năm.
 • Giới hạn tuổi của Người được bảo hiểm:
  Tối thiểu: 0.
  Tối đa:
  • Trẻ em: 25 tuổi (tái tục đến 25 tuổi).
  • Người lớn: 65 tuổi (tái tục đến 70 tuổi).
 • Định kỳ đóng phí:
  Năm hợp đồng ≤ thời hạn đóng phí của Hợp đồng chính: Định kỳ đóng phí giống như Hợp đồng chính.
  Năm hợp đồng > thời hạn đóng phí của hợp đồng chính: Hàng năm (trong trường hợp Hợp đồng chính còn hiệu lực).
 • Giới hạn phí bảo hiểm:
  Tối thiểu 300.000 VND mỗi kỳ đóng phí (bao gồm sản phẩm chính và các sản phẩm bổ trợ khác kèm theo).
 • Giới hạn số tiền bảo hiểm:
  Tối thiểu: 100.000 VND.
  Tối đa: 0.1% of SA of ADD Rider (R01) và không cao hơn bảng sau:
  Phân loại nghề nghiệp 1 2 3
  Tuổi≤14 100.000 VND
  Tuổi≤15 300.000 VND 300.000 VND 200.000 VND
  ※ Số tiền bảo hiểm phải là bội số của 50.000 VND.
 • Ghi chú:
  • Chỉ con cái của Người được bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm của Hợp đồng chính mới được bảo hiểm trong sản phẩm bổ trợ này.
  • R03 chỉ được đính kèm theo Hợp đồng chính có R01.Và Người được bảo hiểm của R03 phải là Người được bảo hiểm của R01.
  • Phân loại nghề ngiệp được bảo hiểm: 1~3.
  • Số tiền bảo hiểm trong hợp đồng bổ trợ này là Số tiền hỗ trợ nằm viện mỗi ngày.
Nội dung trang này chỉ nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm, xin vui lòng tham khảo Quy Tắc & Điều Khoản của hợp đồng để biết thêm chi tiết.