18
10.2023

CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM: CHUYỆN VỀ KHÁCH HÀNG N.V.T (CẦN THƠ)

Ngày 24/03/2023 Công ty TNHH BHNT Cathay Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền là 501.718.000 đồng cho khách hàng N.V.T(*) dành cho quyền lợi tử vong của sản phẩm Thịnh An Tích Lũy Trọn Đời - Quyền lợi cơ bản, và quyền lợi nằm viện của sản phẩm Bảo Hiểm Hỗ Trợ Viện Phí Cá Nhân Cathay.

 

Sự kiện liên quan